หมวดหมู่:Prep School

จาก TSWiki

Prep School คือ โรงเรียนเอกชน ที่เตรียมตัวนักเรียนเพื่อสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย

นักเรียนทุนรัฐบาลไทย (Thai Scholars) ที่มาศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา จะถูกจัดเข้า Prep Schools ก่อนเป็นเวลา 1 ปี เพื่อปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมการเรียนแบบอเมริกัน โดย สนร. จะส่งนักเรียนไปแต่ละโรงเรียนปีละ 1-2 คน

นักเรียน TS61 สามารถร่วมกลุ่ม Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/577032262655374/

หลังประกาศผลทุน

นักเรียนทุนใหม่จะสามารถเลือกลำดับของโรงเรียนที่อยากเข้าได้ อย่างไรก็ตาม ก.พ. จะพิจารณากับคะแนน TOEFL อีกที!

การจัด Boarding School / Prep School

  • สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนทุนรัฐบาล (สนร.) จะแจกรายชื่อโรงเรียนประจำต่างๆที่รับนักเรียนทุนรัฐบาล พร้อมกับเกณฑ์คะแนน TOEFL iTP + เพศที่แต่ละโรงเรียนอยากรับ
  • นักเรียนทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ว่าอยากเข้าศึกษา​​ ณ​ โรงเรียนใด แต่สนร. จะเป็นผู้ตัดสินท้ายที่สุดว่านักเรียนจะได้ไปโรงเรียนใด ตามความเหมาะสมของนักเรียนต่อแต่ละ Prep School
  • สิ่งที่พึงเข้าใจ: โรงเรียนที่น้องเลือกอาจไม่ใช่โรงเรียนที่น้องไป และโรงเรียนที่น้องไปอาจไม่ใช่โรงเรียนที่น้องเลือก
  • เพิ่มเติม: ความเหมาะสม มีหลายด้าน ได้แก่ ทักษะภาษาอังกฤษ, สาขาที่ผู้รับทุนอยากจะศึกษาต่อ, ความประสงค์ของนักเรียนทุนต่อแต่ละลักษณะโรงเรียน (ชายล้วน, หญิงล้วน, ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง, ขนาดใหญ่, มี Uniform แบบเคร่งครัด, ไม่เคร่งครัดกับเรื่อง Uniform, ไม่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา, เกี่ยวเนื่องกับศาสนา), และข้อจำกัดอื่นๆ (อาทิ โรงเรียนที่มีนักเรียนชายจำนวนมากอาจอยากรับนักเรียนทุนรัฐบาลเพศหญิงเพื่อความสะดวกในการจัดหอพัก, ความสมดุลของนักเรียนชาย-หญิง เป็นต้น)
  • เมื่อได้รับใบแจ้งความประสงค์ Prep School ควรศึกษาจากรุ่นพี่ที่เคยไปโรงเรียนที่น้องๆจะเลือกให้ดี และเลือกตามความเหมาะสมกับตัวน้องๆมากกว่าเลือกตามคะแนน TOEFL iTP นอกจากนี้ ควรกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพราะสนร. จะจัดโรงเรียนส่วนหนึ่งจากสิ่งที่น้องๆเขียนไปนั่นแหละ


โรงเรียน Prep School ที่มีนักเรียนทุนรัฐบาลไทยปี 2560 เข้าศึกษามีดังนี้ Blair Academy, Brewster Academy, Brooks School, Choate Rosemary Hall, Concord Academy, Cranbrook Schools, Dana Hall School, Darlington School, Deerfield Academy, Emma Willard School, Episcopal High School, The Ethel Walker School, Gould Academy, The Governor's Academy, Holderness School, The Hotchkiss School, Kent School, Kimball Union Academy, Lake Forest Academy, Lawrence Academy, The Lawrenceville School, Loomis Chaffee School, The Masters School, Miss Porter's School, Northfield Mount Hermon School, Oregon Episcopal School, Peddie School, Phillips Academy, Phillips Exeter Academy, Pomfret School, Salisbury School, Shattuck-St. Mary's School, St. Mark's School, St. Stephen's Episcopal School, Suffield Academy, Tabor Academy, The Taft School, Tilton School, Western Reserve Academy, Westtown School, Worcester Academy, Wyoming Seminary

นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนที่เคยมีนักเรียนไปเกือบทุกปียกเว้นปีนี้ ดังนี้ (ตัวเลขในวงเล็บแสดงปีสุดท้ายที่มีนักเรียนเข้าศึกษา) Asheville School (2559), Canterbury School (2559), Cate School (2552), The Hill School (2559), The Madeira School (2553), Middlesex School (2556), New Hampton School(2559), Portsmouth Abbey School (2553), Trinity Pawling School (2552) Westminster School (2557)


สำหรับน้องๆTS61ที่อยากรู้ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับ สิ่งที่น้องจะต้องเจอเมื่อมาเรียนอเมริกา สามารถกดได้ที่ รุ่นต่อไป-Overview