Microscope

จาก TSWiki

Light Microscope

Bright Field

Dark Field

Fluorescent

Confocal

Phase Contrast


Electron Microscope

Transmission EM

Scanning EM


Other Types

Atomic Force microscope

Icon draft32.png บทความ Microscope ยังอยู่ในขั้นตอนของการขัดเกลาและเรียบเรียง คุณสามารถช่วย เพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับ Microscope ในภาษาอื่นคงไม่มีอีกแล้ว เพราะนี่คือ TSWiki ไม่ใช่ Wikipedia ต้องขอแสดงความเสียใจ