Cellular Transportation

จาก TSWiki

Passive Transportations

Diffusion

Osmosis

Active Transportations

Active Transport

Endocytosis

Pinocytosis

Exocytosis

Icon draft32.png บทความ Cellular Transportation ยังอยู่ในขั้นตอนของการขัดเกลาและเรียบเรียง คุณสามารถช่วย เพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับ Cellular Transportation ในภาษาอื่นคงไม่มีอีกแล้ว เพราะนี่คือ TSWiki ไม่ใช่ Wikipedia ต้องขอแสดงความเสียใจ