ถ่ายให้ขาวขึ้น

จาก TSWiki

โดยการปรับ White Balance